අපි ගැන

haibaoabou-us

Dongguan Haibao කර්මාන්ත විද්යුත් ප්ලාස්ටික් ෙවන් හා රබර් වෙන්කර විශේෂඥතාවක් වේ. ස්ථිති විද්යුත් ප්ලාස්ටික් වෙන්කර එවැනි එසේ මත ABS, ප්රාදේශීය සභාව, පීපී, පෙට්, පීවීසී, පොදු පෙරමුණ, PE, තැ හා මිශ්ර ප්ලාස්ටික් වෙන් දී flotation ක්රියාවලිය ඝනත්වය සහ ලබා ගත හැකි විසින් වෙන් කළ නොහැකි බව මිශ්ර ප්ලාස්ටික් වෙන් ඉල්ලුම් කර) සහ රබර් වෙන්කර ප්ලාස්ටික් රබර් / සිලිකන් වෙන් කිරීමට භාවිතා කරයි. අපගේ වෙන්කර චීනය ප්ලාස්ටික් පතිචකීකරණය ඉතා ජනප්රිය වී ඇත. 80% කට වඩා වැඩි චීනයේ ප්ලාස්ටික් විද්යුත් ෙවන් අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව සිට ඇත.